Facebook Meter

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.medence.net) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról:  www.medence.net/aszf 

 

1. A POOLBOLT Kft. adatai

Név: POOLBOLT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: POOLBOLT Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111.

Kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba vételi szám: 5342/2016/B

Cégjegyzékszám: 01-09-887524

Adószám: 14070202-2-43

Statisztikai számjel: 14070202-4791-113-01

Bankszámlaszám:10402166-50526771-68841006

Kereskedői tevékenység nyilvántartási száma: 4157/2014/B

Adatvédelmi regisztrációs szám: NAIH-105874/2016.

Képviselő: Kardos László

Elérhetőség (telefon, fax, e-mail):+36 30-932-8025; +36 70-797-6009;  info@medence.net

A tárhely-szolgáltató adatai:

 • név: Megaweb Multimédia Kft.
 • Székhely: 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 20.
 • Adószám: 12966464-2-42
 • Kapcsolattartó: +36 1 214 8775

 

Alapvető rendelkezések:

2.1   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2  A jelen Szabályzat 2019. február 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5 A Vevő:

2.5.1. A Vevő az a természetes vagy jogi személy, aki www.medence.net honlapon terméket rendel meg és a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

3./ Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a POOLBOLT Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen Általános Szerződési Feltételek célja a POOLBOLT Kft. által forgalmazott termékek rendelésének szabályozása, a rendelés során érvényesülő jogok és kötelezettségek rögzítése és egyéb a szolgáltatás igénybevételével összefüggő lényeges körülmények meghatározása.

3.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő általi elfogadása a POOLBOLT Kft-től történő termék rendelésének az előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő www.medence.net honlapon megrendelést ad le és a rendelés leadásának véglegesítésekor a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

3.3. A POOLBOLT Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződési Feltételeket részben vagy egészben módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A már létrejött szerződések esetében a szerződéskötéskor hatályos Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

 

4. Regisztráció/vásárlás

4.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

5. A szerződés tárgya, a szerződés létrejötte, a megrendelés, a megrendelés módosítása, törlése

5.1 A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg a www.medence.net weboldalon keresztül. A Szolgáltató nem fogad el telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A szerződés tárgya a POOLBOLT Kft. honlapján található termékek. A honlapon a termékeknél feltüntetésre kerülnek a termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői.

5.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.3.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

5.4.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.5  Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5.6. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5.7. A megrendeléstől számított 72 órán belül a POOLBOLT Kft. elektronikusan visszaigazolást küld a Vevő által megadott e-mail címre, amellyel a szerződés létrejön. A szerződés archiválásra kerül, és utólag hozzáférhető, visszakereshető. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a fenti határidőben, a Vevő ajánlathoz való kötöttsége megszűnik

5.8. A megrendelés módosítására, törlésére a POOLBOLT Kft. a megrendelés elfogadásáról való visszajelzéséig van lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék vételárát már átutalta, a POOLBOLT Kft. a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés törlésétől számított 30 napon belül visszautalja a Vevő által megadott bankszámlaszámra vagy postai címre.

5.9.  A POOLBOLT Kft., amennyiben az adatok valódisága kérdéses vagy az adatok értelmezhetetlenek, az így kitöltött megrendelést érvénytelennek minősítheti.

 

6. Rendelés menete

6.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

6.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

6.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár tartalma” fülre kattintva.

6.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint a Felhasználó.

6.5. Vásárlás folytatása előtt, amennyiben a Felhasználó által megrendelni kívánt termék nincs készleten, amelyről a Szolgáltató a Felhasználót felugró ablakban értesíti, úgy a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül beszerzi a terméket, amelyről a Fogyasztó által megadott elérhetőségen értesíti a Szolgáltató a Felhasználót. Fogyasztónak az értesítést követően kell nyilatkoznia arról, hogy fenntartja-e még vásárlási szándékát. Amennyiben a Fogyasztó nem tartja fenn a vásárlási szándékát, úgy elállhat a vásárlástól.

6.6.  Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Szolgáltató a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

6.7.  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza és elektronikusan is megküldi a Szolgáltató a vásárló által közölt e-mail címre. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

6.8. Felhasználó kiválasztja a szállítási módot, amely tartalmazza a szállítási költséget: a Fuvarozást végző tevékenységét a POOLBOLT Kft-vel kötött szerződés alapján végzi. A Fuvarozást végző a POOLBOLT Kft-től megrendelt terméket a Vevő által megadott címre viszi, ahol a terméket és a teljesítéshez szükséges dokumentumokat (szállítólevél, jótállási jegy) a Vevőnek átadja, készpénzes fizetés esetén a vételárat pedig a POOLBOLT Kft. helyett és nevében átveszi. A Fuvarozást végző tevékenységét, különös figyelemmel az általa kezelt adatokra – amennyiben jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

A Fuvarozást végző adatai:

Név: Magyar Posta Zrt.

Rövidített név: MPL futárszolgálat

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

6.9. Szállítási információkat részletesen a 7./ pontban találja.

6.10. Felhasználó kiválasztja a számlázási és szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával, a megrendelt termék(ek) átvételekor.
 • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
 • A Szolgáltató a K&H Bank Zrt. által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja a Felhasználónak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a K&H Bank Zrt. pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a K&H Bank Zrt. érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztat. A kártyás fizetéshez az internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
 • A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti (2 munkanap) –, a K&H Bank Zrt. elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.
 • Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.
 • Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérem, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.
 • A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.
 • A biztonságról: az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. K&H Bank Zrt. rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a B-payment Zrt. a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítják az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a K&H Bank Zrt-hez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.
 • Készpénzben vagy bankkártyával a szolgáltatónál.

6.16. Az adatok megadását (számlázási és szállítási cím, szállítási és fizetési mód kiválasztása) követően Felhasználó a „megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Felhasznál addig nem tudja elküldeni a rendelését, amíg valamennyi adatot megfelelően ki nem töltött.

6.12. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
6.13. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „kuka ikon” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

6.14. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
6.15.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

7. A fuvarozás

7.1. A megrendelt termék kiszállítását a Fuvarozást végző végzi a Vevő által megadott címre. A POOLBOLT Kft. kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívülre vonatkozó megrendeléseket a POOLBOLT Kft. törli.

7.2. A fuvarozás díja:

A házhozszállítás díja a csomagok súlya alapján változik! (minden összeg ÁFÁ-val együtt értendő)

Amennyiben Utánvéttel kéri a szállítást úgy utánvét összeget számolunk fel melynek díja: 640 Ft

0-2kg 1 705 Ft
2-5kg 1 848 Ft
5-10kg 3 069 Ft
10-15kg 3 234 Ft
15-20kg 3 465 Ft
20-25kg 4 059 Ft
25-30kg 4 609 Ft
30-35kg 5 764 Ft
35-40kg 7 843 Ft
40-50kg 10 329 Ft
50-60kg 15 246 Ft
60-70kg 17 556 Ft
70-80kg 20 229 Ft
80kg felett 22 759 Ft


7.4. A Fuvarozást végző harmadszorra abban az esetben végzi el a termék kiszállítását, ha a termék vételára és a kiszállítás díja, beleértve a sikertelen kiszállítások díját is átutalásra került a POOLBOLT Kft. bankszámlájára. Ennek hiányában a POOLBOLT Kft. törli a rendelést.
7.3. A Vevő a megrendeléskor kötelezettséget vállal a termék átvételére. Ennek elmulasztásából eredő károkért a POOLBOLT Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket, például újbóli kiszállás költségét a Vevő viseli.A vevőt a fuvarozás díja sikertelen kiszállítás esetén is terheli.

7.5. A Vevő a termék átadásakor köteles a terméket (beleértve a számlát, a jótállási jegy, használati utasítás meglétét is) ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén azt az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolni, ezt követően a POOLBOLT Kft. a termék mennyiségére vonatkozó reklamációt nem fogad el. A csomagolás sértetlenségét érintő reklamációt a POOLBOLT Kft. kizárólag akkor fogad el, ha emiatt a termék átvételét a Vevő megtagadta, és erről a Fuvarozást végzővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

 

8. Tulajdonjog-fenntartás

8.1. A POOLBOLT Kft. a Vevő által megrendelt termékek tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Vevő a termék teljes vételárát ki nem egyenlíti. A Vevő a teljes vételár kifizetéséig a terméket nem adhatja tovább harmadik személynek, nem adhatja bérbe és nem terhelheti meg.

9. Vételár, fizetési feltételek

9.1. A termék vételára a kiválasztott termék mellett feltüntetett vételár. A vételár tartalmazza az általános forgalmi adót, és amennyiben a terméket egyéb közterhek is terhelik, azokat is. A vételár tartalmazza a csomagolás árát is. A vételár nem tartalmazza a szállítás költségét, ennek mindenkori díja a jelen Általános Szerződési Feltételek IV./3. pontjában kerül feltüntetésre.

9.2. A POOLBOLT Kft. fenntartja az árváltoztatás jogát. Az árváltoztatás a honlapon való közzététellel lép hatályba. A megrendelt termékekre a megrendelés időpontjában érvényes vételárak vonatkoznak.

9.3. A Vevő a termék vételárát vagy a megrendeléskor banki átutalással, vagy a termék átvételekor készpénzben fizeti meg. Banki átutalás esetén a POOLBOLT Kft. a vételár bankszámláján történő jóváírását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül a vételár megfizetéséről igazolást küld a Vevő részére. A POOLBOLT Kft. ebben az esetben a vételár beérkezését követően szállítja ki a terméket a Vevőnek.

9.4. Készpénzben történő fizetés esetén a Vevő a vételárat a Fuvarozást végzőnek fizeti ki, aki azt a POOLBOLT Kft. helyett és nevében átveszi a Vevőtől. Amennyiben a Vevő a vételárat nem fizeti meg a Fuvarozó részére, ebben az esetben a szállítás sikertelennek minősül, amelyre a IV. pontban leírtak vonatkoznak. A számla a termék átadásával egyidejűleg kerül a Vevő részére átadásra.

10. A Felek jogai és kötelezettségei

10.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy részéről a termék megrendelése ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Vevő a termék megrendelésekor elfogadja a jelen Szerződési Feltételeket, amelynek rendelkezéseit köteles betartani.

10.2. A Vevő vállalja, hogy az általa megrendelt termékeket átveszi, a vételárat megfizeti. Amennyiben a termék átvétele a Vevő hibájából meghiúsul, a Vevő köteles a POOLBOLT Kft. ebből eredő többletköltségeit megtéríteni.

10.3. A Vevő az adataiban bekövetkezett változásokat, különös tekintettel a szállítási címre, köteles haladéktalanul bejelenteni a POOLBOLT Kft. részére. Az ennek elmulasztásából eredő károkat a Vevő viseli.

10.4. A POOLBOLT Kft. nem vállal felelősséget a www.medence.net honlap és webshop elérhetőségéért, működéséért. A POOLBOLT Kft. nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek megakadályozzák a webshop akadálytalan működését, a www.medence.net honlapon történő vásárlást. A POOLBOLT Kft. nem vállal felelősséget a www.medence.net honlapról elérhető más honlapok tartalmáért.

10.5. Amennyiben a Vevő által megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy a megadott határidőben nem szállítható, a POOLBOLT Kft. haladéktalanul értesíti a Vevőt, aki elállhat a szerződéstől.

11. A szerződéstől való elállás joga

11.1. A Vevő a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A termék kézhezvételének napja a termék a Fuvarozást végzőtől történő átvételének napja, amely számlával igazolható. A Vevő az elállás jogát írásban – ajánlott postai levél, e-mail, fax útján megküldött – nyilatkozattal, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékelte szerinti nyilatkozat-mintával gyakorolhatja. Az elállás jogának gyakorlásának napja az a nap, amikor a Vevő az írásbeli nyilatkozatot megküldi a POOLBOLT Kft. részére.

11.2. Elállás esetén a Vevő köteles a terméket az elállás közlésétől számított 14 napon belül – ajánlott küldeményként, értéknyilvánítással, a legnagyobb biztonsággal becsomagolva - visszaküldeni a POOLBOLT Kft. részére. A visszaszállítás költségei a Vevőt terhelik. A Vevő az elállás jogát kizárólag kipróbálatlan, sérülésmentes termék esetében gyakorolhatja.

11.3. Elállás esetén a POOLBOLT Kft. az elállást követően haladéktalanul,  de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő részére a termék vételárát, illetve a szállítás költségét postai úton vagy a Vevő által az elállást tartalmazó írásbeli nyilatkozatán megadott bankszámlaszámra. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

11.4. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben:

 olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amely egyértelműen a Vevő személyére lett szabva,

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.


11.5. A POOLBOLT Kft. jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából, tárolásából vagy nem megfelelő csomagolás esetén a visszaszállításból eredő kárának megtérítését érvényesíteni a Vevővel szemben. A vitás esetek elkerülése végett a POOLBOLT Kft. a visszaküldött termékeket tartalmazó csomag felbontásáról és a termék megvizsgálásáról videofelvételt készít.

11.6. Elállási jog gyakorlásának a menete:

11.6.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

11.6.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

11.6.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
11.6.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.6.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

12. Jótállás, szavatosság, reklamáció

12.1. Jótállás

„Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.”

A POOLBOLT Kft. minden termék esetében a jogszabály által előírt jótállási időt biztosítja a Polgári Törvénykönyvben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Amennyiben a gyártó az adott termék vonatkozásában a jogszabályban meghatározotthoz képest kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a POOLBOLT Kft. is a gyártó feltételeivel azonos kedvezőbb jótállási feltételeket biztosítja a Vevő részére. A jótállási határidő a termék átvételével kezdődik. A jótállási idő a rendelhető terméklistában minden termék mellett feltüntetésre kerül, illetve azt a termék kiszállításakor átadott jótállási jegy tartalmazza.

12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. A POOLBOLT Kft. a megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint szavatossággal tartozik. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a Vevő, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett, a POOLBOLT Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

12.2.2. A Vevő a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles kifogását a POOLBOLT Kft-vel közölni. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

12.2.3. A Vevő szavatossági igényét a teljesítés időpontjától (termék átvételének időpontja) számított egy évig, fogyasztói szerződés esetén két évig, tartós fogyasztási cikk esetén három évig érvényesítheti.

12.2.4. Hibás teljesítés esetén a Vevő választása esetén elsősorban kijavítást vagy kicserélést, másodsorban megfelelő árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt az elállás joga nem gyakorolható. Kijavítás vagy kicserélés esetén a kellékszavatossági igény elévülése a termék átvételének napjától számítva újból kezdődik. Egyebekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. „Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal”

12.3.2. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő választhat a kellékszavatosság vagy a termékszavatosság között. Termékszavatosság gyakorlása esetén a Vevő közvetlenül a termék gyártójához (a termék előállítója, forgalmazója) fordulhat, és kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését. A termékszavatossághoz fűződő igény a szerződés teljesítésétől (termék átadása) számított kétéves jogvesztő határidőn belül gyakorolható. A termékszavatosság és a kellékszavatosság egymás mellett nem gyakorolható, azonban annak nincsen akadálya, hogy az egyik sikertelensége esetén a Vevő a másikra térjen át. Egyebekben a termékszavatosságra a Polgári Törvénykönyv 6:168. § - 6:170. §-ban foglaltak az irányadók.

12.4. Reklamáció, panaszkezelés

12.4.1. A reklamáció kizárólag írásban – az I./ pontban megjelölt értesítési címre ajánlott postai küldemény, e-mail, fax útján - érvényes. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás termék megjelölését, valamint a kifogásolt hiba pontos leírását. A hibabejelentéshez csatolni kell a számlamásolatot és a jótállási jegyet. A POOLBOLT Kft. a reklamáció benyújtását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 napon belül köteles a kifogásról dönteni, és a hiba orvoslását megkezdeni. Egyebekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók.

12.5. A szavatossági igény esetén történő eljárás

12.5.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

12.5.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

12.5.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

12.5.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

12.5.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

12.5.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

12.5.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

12.5.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

13. Záró rendelkezések

13.1. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy utóbb érvénytelenné válása nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

13.2. A POOLBOLT Kft-nek nem áll rendelkezésére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

13.3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozottak vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok – különös tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet , az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései - és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak.

13.4. A Vevő